VEDTÆGTER

FOR

SYDVESTJYSK JAZZKLUB

Esbjerg den 28. februar 2014

 
  § 1. 
Foreningens navn er Sydvestjysk Jazzklub.
Foreningens hjemsted er Esbjerg kommune.

§ 2.
Foreningens formål er at udbrede forståelsen og kendskabet til jazzmusikkens genrer blandt byens borgere, blandt andet gennem afholdelse af koncerter i Esbjerg.
Foreningen skal gøre aktiviteterne tilgængelige og attraktive for det bredest mulige publikum, gennem relevante informationer til offentligheden. Foreningen skal arbejde for at fremme det kulturelle samarbejde lokalt også på landsplan.

§ 3.
Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.

§ 4.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§ 5.
Kontingentet betales for et år ad gangen, og kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 6.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest inden udgangen af april måned.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 4 ugers varsel.
Forslag skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag om medlemmer til bestyrelsen kan dog fremsættes under generalforsamlingen.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, dog kan ægtefæller/samboende ikke begge vælges til bestyrelsen eller revisor. Den nuværende bestyrelse kan fortsætte efter de hidtidige vedtægter.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatter flg. punkter:

1. a    Valg af dirigent.
1. b    Valg af referent.    

2.        Formandens beretning.

3.        Behandling af indkomne forslag.   
           (Forslag skal være formanden i hænde senest  2 uger før generalforsamlingen).

4.        Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

5. a     Valg af bestyrelsesmedlemmer.   

5. b    Valg af   bestyrelsessuppleanter.

6. a    Valg af revisor.

6. b    Valg af revisorsuppleant

7.        Fastlæggelse af kontingent.

8.        Eventuelt.

§ 7.
Ethvert medlem har l stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ved beregning af flertallet, medregnes hverken blanke eller ugyldige stemmer.

§ 8.
På generalforsamlingen afgøres ethvert spørgsmål ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra de i § 15 og § 16 nævnte situationer. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen anførte punkter.

§ 9.
Når formanden for bestyrelsen eller 4 bestyrelsesmedlemmer eller 2/3 af foreningens medlemmer anmoder herom, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 
Indkaldelse sker på samme måde, som ved ordinær generalforsamling. 
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes 5 uger efter, at der er fremsat begæring herom.

§10.
Bestyrelsen har det kunstneriske, økonomiske og administrative ansvar for foreningens virksomhed.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges, for en periode, af 2 år, 
således at formanden og 2 til 3 medlemmer, vælges i lige år, og kasserer og l til 2 medlemmer vælges i ulige år.
Der vælges 2 suppleanter hvert år.

§ 11.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
I tilfælde, af stemmelighed er formandens eller ved dennes frafald, næstformandens stemme afgørende.

§12.
Foreningen tegnes af formanden og 1 medlem, af bestyrelsen i forening.

§ 13.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 14.
Regnskabet revideres af en af den ordinære generalforsamling valgt revisor, der vælges for l år ad gangen.
Der vælges en revisorsuppleant.

§ 15.
Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§ 16.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, 
når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 17.
Ved opløsning af foreningen fordeler bestyrelsen et eventuelt overskud til kulturelle formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2017.

 
Opdateret d. 08.03.2017