Generalforsamling i Sydvestjysk Jazzklub på Restaurant Parken

Fredag den 14. februar 2020 kl. 16:00

 
 

 

Der var 16 medlemmer tilstede til generalforsamlingen.
 

1 a.             Valg af dirigent.

1 b.             Valg af referent.

2                 Formandens beretning.

3                 Indkomne forslag.

4                 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

5 a.            Valg af formand.

5 b.            Valg af bestyrelsesmedlemmer.

5 c.            Valg af bestyrelsessuppleant/er 2.

6 a.            Valg af revisor.

6 b.            Valg af revisorsuppleant.

7                Kontingent og billetpriser for anden ½ del af 2020 og 2021.

8                Eventuelt.

 

Ad 2         Formandens beretning.
 

                  Lene Frederiksen aflagde beretning for 2019.
 

                  Godkendt med visse tilkendegivelser.

                  Frank Hornbak bad om ordet for at takke Guldager Forsamlingshus.

                  Carsten Lillerøj bad om ordet og påpegede, at i forbindelse med en jazzfestival, skal man tage  

                  Musikhuset og Tobakken med i forberedelserne.

Ad 3         Indkomne forslag.


                 1 forslag var indkommet fra Betty Eskesen. Da Betty Eskesen ikke var tilstede, blev

                   forsamlingen spurgt om forslaget kunne behandles, hvorved forsamlingen afviste forslaget.
 

Ad 4          Fremlæggelse af Regnskabet.
 

                   Frank Hornbak gennemgik regnskabet. Udgiftssiden blev drøftet meget kraftig, flere mente at

                   udgifterne var/er for store, fordi man har flere udenlandske orkestre, som skal have

                   overnatning og forplejning, dette gælder som regel ikke danske orkestre. Carsten Lillerøj mener  

                   ikke, der er kvalificerede  danske orkestre nok, der kan samle publikum.
 

                   Desuden blev bestyrelsen kritiseret for, at man til bestyrelsesmøderne ikke havde bilagene med,

                   og havde en gennemgang af disse.
                 

                   Dirigenten oplyste, at man til en generalforsamling skelnede mellem det parlamentariske,

                  hvilket er forsamlingen, og det juridiske som er dirigenten.
 

                  Derfor konkluderede dirigenten, at der er intet i hverken vedtægter eller almindelig god

                  foreningsskik, der indikerer at bestyrelsen skal gennemgå bilagene. Det har man på

                  generalforsamlingen den valgte revisor til.
 

                  Regnskabet blev godkendt med 2 stemmer imod og 14 stemmer for.
 

Ad 5         Budgetfremlæggelse.
 

                  Frank Hornbak fremlagde budgettet, der herefter blev taget til efterretning.
 

Ad 6 a.     Valg af formand.
 

                  Lene Frederiksen blev foreslået og valgt med akklamation.
 

ad 6 b.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 

                  Keld Andersen blev foreslået og valgt med akklamation.
 

                  Hans Nissen blev foreslået og valgt med akklamation.
 

                  Derudover var der ingen kandidat til suppleant. Man fik generalforsamlingens accept til

                  at udpege én i perioden indtil næste generalforsamling.
 

ad 6 c.      Valg af bestyrelsessuppleanter.


                  1. suppleant John Hansen
                  2. Suppleant Åge Lykke


Ad 7 a.      Valg af revisor.


                   John Hansen blev genvalgt med akklamation.
 

Ad. 7 b.    Valg af revisorsuppleant.


                  Bestyrelsen fik generalforsamlingens accept på at udpege én i perioden indtil næste

                  generalforsamling.
 

Ad 8 a.     Fastsættelse af kontingent.


                  Kontingentet stiger med kr. 25.- for single og kr. 25.- for par. Samtidig meddelte bestyrelsen, at  

                  billetprisen stiger fra efteråret med kr. 20.- for alle kategorier af billetter.
 

Ad 9         Eventuelt.


                 Afsluttende bemærkning fra formanden. Tak for fremmødet.
                 Herefter afsluttede dirigenten, med at erklære generalforsamling for slut.
 

                 Referent.


                 Peter Nørgaard
                 Keld Andersen